Privacy verklaring

Wat doet dagbesteding de Scheperij met uw gegevens?

Onze bedrijfsgegevens:

Dagbesteding de Scheperij

Mjumsterwei 37

9243 SK Bakkeveen

Tel: 0516 427135
Mobiel: (06) 45238766
KVK nr: 75902680

Hierna te noemen “wij”.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers beroepen wij ons op grondslag 2 van de AVG. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

De verwerking van uw persoonsgegevens is aantoonbaar noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten aan u te kunnen verrichten. Zonder het vastleggen van uw persoonsgegevens is het niet mogelijk onze producten en diensten te leveren. Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten worden vastgelegd.

Welke gegevens verzamelen wij?

Voor het verlenen van diensten is het noodzakelijk de volgende gegevens van u vast te leggen:

–        NAW-gegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–       Medische gegevens

–     Gedragsproblematiek

–     Behandelplan / Zorgplan

Het verzamelen van uw gegevens voor marketingdoeleinden?

Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan externe partijen.

Bewaartermijn voor verzamelde persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens tot 15 jaar na de laatste dienstverleningsovereenkomst. Dit komt overeen met de bewaarplicht vanuit de zorg.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens

U dient voor inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Wij zullen dit dan binnen 4 weken in behandeling nemen. Bij het indienen van uw verzoek bent u niet verplicht een reden op te geven.

In de reactie ontvangt u;
–           Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens
–           Welke gegevens wij van u hebben verwerkt
–           Herkomst van de verwerkte gegevens

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Heeft u klachten over de verwerking van uw gegevens?
Neemt u gerust contact met ons op, wij zullen kijken naar een voor beide partijen passende oplossing.

Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing? Wendt u dan tot een kantonrechter. U kunt u beroepen op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt. Alle informatie over het indienen van een klacht bij de kantonrechter vindt u op de site van de autoriteit persoonsgegevens.

Bent u verplicht uw gegevens aan ons te verstrekken?
Bij het aangaan van een overeenkomst met de organisatie bent u verplicht de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Wij beroepen ons hiervoor op verwerkingsgrondslag 2 van de AVG; gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de gegevens niet door u worden verstrekt kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.